Chính sách hoạt động - STG Real Estate

Chính sách hoạt động

1.THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN VÀ THÔNG BÁO BẢO MẬT DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Trang Web này thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG. Bằng cách sử dụng trang Web này, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều kiện & Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều kiện & Điều khoản này, vui lòng không truy cập trang Web này.

2.VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Thông tin và tài liệu có trong các trang này – và các điều kiện, điều khoản và các mô tả xuất hiện trong đó – là tài sản của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG và có thể thay đổi. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ đều hiện diện ở tất cả các khu vực địa lý. Sự phù hợp của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ cụ thể sẽ phụ thuộc vào quyết định và chấp thuận cuối cùng của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG. Bạn không được sao chép, đăng, chuyển, tải lên, tái xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tài liệu nào từ trang Web này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG. Hình ảnh và đồ họa trên trang Web này có thể được bảo vệ bởi quyền tác giả và không được sao chép hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các chủ sở hữu liên quan. Việc sửa đổi bất kỳ tài liệu hoặc sử dụng tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác sẽ là vi phạm quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG và quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ của những chủ sở hữu tương ứng. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB Bạn đồng ý sử dụng trang Web này theo các Điều kiện và Điều khoản và cho các mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng trang Web này của bạn. Hơn nữa, bạn đồng ý
· Không được sử dụng trang Web này dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể dẫn đến sự vi phạm luật pháp, quy định có liên quan hoặc gây ra hoặc có thể gây ra hành vi xâm phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào;
· Không được truyền tải, đăng tải hoặc phổ biến bất kỳ thông tin nào trên hoặc thông qua trang Web này mà có nội dung gây hại, phỉ báng, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc tạo ra trách nhiệm pháp lý cho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG;
· Không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động hoặc chức năng của trang Web này; và
· Không được thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc truy cập trái phép, bằng bất kỳ phương thức nào, đến bất kỳ hệ thống nào thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG.
Nếu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG (theo đánh giá chủ quan) tin rằng bạn vi phạm, hoặc sẽ vi phạm bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào, CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG bảo lưu quyền từ chối bạn truy cập vào trang Web này mà không cần nêu ra bất kỳ lý do gì và/hoặc không cần gửi thông báo đến bạn.

3. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Thông tin trong trang Web này, bao gồm tất cả các ký tự, tên, ảnh, hình ảnh, đồ hoạ, biểu trưng, biểu tượng, liên kết và các mục khác được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng”. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG không bảo đảm, tuyên bố hoặc cam kết bằng bất cứ hình thức nào về tính chính xác, đầy đủ, thích hợp, hoàn chỉnh hoặc phù hợp của thông tin đó và theo đây từ chối một cách rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý đối với những sai sót hoặc thiếu sót trong các thông tin này. Bạn phải luôn xác minh những thông tin đó trước khi có bất kỳ hành động nào dựa trên các thông tin đó. Bạn không nên dựa vào bất cứ điều gì trong những thông tin này để đưa ra các quyết định đầu tư của mình. Không có bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng, ngụ ý hay theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn sự bảo đảm hoặc tuyên bố về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể nào, sự không vi phạm và quyền sở hữu, được đưa ra bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG đối với bất kỳ thông tin nào trên các trang này và bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào như vậy theo đây sẽ được loại trừ rõ ràng. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG cũng không bảo đảm rằng trang web này và các trang thuộc trang web này hoặc máy chủ nơi chứa đựng các trang này không có virus máy tính hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại hoặc các yếu tố tương tự. Công ty cũng không bảo đảm cho các vấn đề về truy cập nhanh chóp, an toàn, hoàn chỉnh, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn trong khi truy cập vào tất cả các nội dung trên trang Web này.

4.LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Người sử dụng sẽ phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong trang Web này. Phụ thuộc vào luật pháp hiện hành, không trong trường hợp nào CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG hoặc bất kỳ công ty con, chi nhánh, đối tác tiếp thị, nhà cung cấp, cán bộ hoặc nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn nào (bất kể là trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, làm gương, hậu quả, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc kinh tế bao gồm các tổn thất lợi nhuận) dù là do một hành động trong hợp đồng, sơ suất hoặc vi phạm ngoài hợp đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến
· Việc truy cập hoặc sử dụng, không có khả năng truy cập hoặc sử dụng, hoặc truy cập chưa hoàn thành, bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn tới trang Web này hoặc bất kỳ trang web nào có liên kết với trang Web này;
· Sự tin cậy vào thông tin trên trang Web này hoặc trên bất kỳ trang web nào khác liên kết với trang Web này;
· Sự thất bại trong quá trình vận hành, sai sót, thiếu sót hoặc khiếm khuyết của bất kỳ hệ thống mạng, đường dây hoặc hệ thống máy chủ nào hoặc việc truyền tải tới bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào được dùng để truy cập trang Web này do sự ảnh hưởng của bất kỳ vi-rút máy tính nào hoặc các mã, chương trình, ngôn ngữ lập trình độc hại hoặc phá hoại khác hoặc bất kỳ yếu tố nào khác; hoặc · việc truy cập bởi bất kỳ người không có thẩm quyền nào đối với bất kỳ thông tin nào được chuyển từ bạn đến CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG hoặc ngược lại thông qua trang web này.
Điều khoản Loại trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Toàn bộ nghĩa vụ pháp lý (nếu có) của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí tổn do bất kỳ nguyên nhân gì gây ra, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng hoặc các nguyên do khác sẽ không vượt quá số tiền bạn đã trả để truy cập vào trang Web này.
Bất kỳ ấn phẩm nào của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG có thể bao gồm các sai sót về kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Những sửa đổi có thể được thực hiện đối với các ấn phẩm này tùy từng thời điểm và được kết hợp chặt chẽ với những phiên bản mới của những ấn phẩm này. Bất cứ khi nào và không cần thông báo, các ấn phẩm này phụ thuộc vào sự cải tiến và thay đổi về dịch vụ cung cấp bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG.

5. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG và các cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên của họ không bị thiệt hại bởi mọi khiếu nại, yêu cầu, kiện cáo, tố tụng, trách nhiệm pháp lý (kể cả trách nhiệm pháp lý đối với các bên thứ ba), khoản phạt và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), các khoản tiền thưởng, tổn thất và/hoặc phí tổn do hoặc phát sinh từ:
1. việc sử dụng trang Web này;
2. việc kết nối của bạn với trang Web này;
3. sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào;
4. sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc
5. sự vi phạm của bạn đối với bất cứ yêu cầu, nghĩa vụ luật định hay quy định pháp luật nào.

6. CÁC LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sự kiểm soát và duy trì bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG, và các nội dung, ý kiến và các liên kết khác được cung cấp bởi các trang web này không được kiểm tra, xác nhận hoặc giám sát bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG. Tương tự, các trang web khác có thể chứa liên kết đến trang Web này và CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến hoặc các liên kết khác trong các trang web liên kết đó hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào của nó. Các liên kết này được cung cấp chỉ như một tiện ích, và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào như vậy không phải là sự xác thực của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG về trang web hoặc các nội dung trong đó, và bạn được thông báo rằng bất kỳ sự truy cập nào của bạn tới các trang web liên kết như vậy sẽ là rủi ro của riêng bạn.
Bất kỳ bên thứ ba nào muốn thiết lập liên kết đến trang Web này phải thông báo trước cho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG về ý định thực hiện của họ. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG có thể từ chối bất kỳ liên kết nào đến trang Web này. Tuy nhiên, nếu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG cho phép bất kỳ liên kết nào như vậy, CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG cũng không có nghĩa vụ phải thiết lập liên kết đối ứng với bên thứ ba.

7. CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin cung cấp cho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG qua trang Web này sẽ được coi là tài sản của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG, theo đó CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG được toàn quyền sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, đối với bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay kỹ thuật nào được chứa đựng trong thông tin mà khách truy cập vào trang Web này cung cấp cho CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG. CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật hoặc quy định riêng tư đối với thông tin đã được cung cấp, trừ trường hợp được đồng ý bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG là có mối quan hệ khách hàng trực tiếp hoặc hình thức khác có sự đồng ý hoặc yêu cầu cụ thể của pháp luật.

8. NHÃN HIỆU

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG, các công ty con, nhà thầu và/hoặc các công ty liên kết của mình là chủ sở hữu nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ xuất hiện trên trang Web này và tất cả các quyền đối với các nhãn hiệu và biểu tượng dịch vụ này được bảo lưu.

9. LUẬT ĐIỀU CHỈNH & QUYỀN TÀI PHÁN

Bằng cách truy cập trang Web này và có được các thông tin về tiện ích, sản phẩm hoặc dịch vụ từ trang Web, bạn đồng ý rằng luật pháp Việt Nam sẽ điều chỉnh việc truy cập và cung cấp những thông tin này.

10. QUYỀN TÁC GIẢ © 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG (GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP SỐ 0315518927). TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU.

Quyền tác giả trong nội dung của các trang này, thông tin trong đó và sự sắp xếp thông tin của chúng, thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG trừ khi có quy định cụ thể khác đi.
Không được gắn liên kết ẩn của trang Web này tới bất kỳ trang web nào khác, hoặc sao chép bất kỳ thông tin nào trên trang Web này và dùng cho bất kỳ trang web nào khác hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG, CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG có thể được chấp thuận hoặc từ chối tùy theo quyền quyết định riêng của CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG và có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện do CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BĐS STG đặt ra.

4.3/5 - (105 bình chọn)